ลงทะเบียนล่วงหน้า

PALAKISS

NEWS

งานแสดงสินค้าเครื่องประดับสำหรับการนำเสนอ ขาย และซื้อ

ยินดีต้อนรับสู่ PALAKISS

งานแสดงสนิ คา้ Palakiss จัดข้ึนในยา่ นนิทรรศการ และติดกับ Vicenza Fair เราคืองานแสดงสนิ คา้ท่ีมีช่ือ เสยี งท่ีรวบรวมเคร่ืองประดับ อัญมณีและทอง ซ่ึงเราจะจัดแสดงงาน 4 ครัง้ใน1ปีและ 3 งานแรกของเราจะ รวบรวมผูซ้ ้ือผูข้ ายในอิตาล่ีและนานาชาติเอาไวด้ ว้ ยกัน สว่ นในครัง้ท่ี4 ของทุกๆปีจะเป็นงาน Natale Oro® ซ่ึง จะจัดข้ึนในเดือนพฤจิกายน นับวา่ เป็นงานท่ีสาํ คัญและน่าสนใจมากๆ ค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับPalakiss

Welcome in Palakiss
catalogo espositori

แคตตาล็อกผู้เข้าร่วมงาน PALAKISS SUMMER ในปี 2024

พบกับผู้แสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศในงาน Palakiss.

แคตตาล็อกผู้เข้าร่วมงาน PALAKISS SUMMER ในปี 2024

พันธมิตร Palakiss

เข้าร่วมเครือข่ายทางธุรกิจทั่วโลก!

พันธมิตรของเรา

เข้าร่วมในกิจกรรม PALAKISS 2024

ผู้เข้าร่วมงาน

ทั้งหมดที่คุณต้องรู้เพื่อเข้าร่วมและแสดงให้ Palakiss

คนที่เข้ามา

ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเข้างาน

สื่อ/พันธมิตร

รายชื่อติดต่อ,ข่าวประชาสัมพันธ์และเนื้อหาทั้งหมดพร้อมให้ดาวน์โหลด