ลงทะเบียนล่วงหน้า

จัดแสดงที่ Palakiss

จุดแขง็ อีกอยา่ งนึงของเราคือการทาํ ให้ผูแ้ สดงงานสามารถขายสนิ คา้ในสต๊อคได้ใน บรรยากาศท่ีสบายและปลอดภัย รวมถึงการเปิดโอกาสการซ้ือขายสนิ คา้ดว้ ยเงนิ สด ถือสนิ คา้ กลับบา้น หรือไดร้ับใบสัง่ ซ้ือสนิ คา้ภายในงาน

บูธ Palakiss มีให้เลือกหลายขนาดและสามารถปรับแต่งได้ โดดเด่นด้วยสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเป็นกันเองซึ่งรับประกันความเป็นส่วนตัวสูงสุดเพื่อให้สามารถจัดการการเจรจาเชิงพาณิชย์ได้ดียิ่งขึ้น บูธแต่ละแห่งมีอุปกรณ์ตกแต่งโชว์รูมสว่างไสวและตู้เซฟ


คุณต้องการร่วมงานใช่หรือไม่

ทีมงานของเราพร้อมให้ข้อมูลทั้งหมดสำหรับจัดแสดงใน Palakiss ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการ