ลงทะเบียนล่วงหน้า

ยินดีต้อนรับสู่ PALAKISS

Palakiss เป็นงานแสดงสินค้าเครื่องประดับที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ จัดงาน 4 ครั้งต่อปี ซึ่ง 3ใน4ครั้งเป็นงานแสดงสินค้าในประเทศ ซึ่งมีบริษัททั้งในอิตาลี่และบริษัทต่างชาติเข้าร่วมงาน.

สามารถทาํ การซ้ือขายไดภ้ ายในงาน ไมว่ า่ จะเป็ นทอง เคร่ืองเงนิ โลหะ หรือ อัญมณีมากไป กวา่ นัน้ คุณยังสามารถหาและทาํ การซ้ือขาย กาํ ไล สร้อยคอ ตา่ งหูรวมถึงนาฬิกาและเคร่ือง ประดับอ่ืนๆอีกดว้ ย ดว้ ยพ้ืนท่ีจัดแสดงงาน 5,000 ตารางเมตร และตาํ แหน่งท่ีตัง้งาน ทาํ ให้การเขา้ถึงเป็ นเร่ือง งา่ ย งานของเราตัง้อยูด่ า้นหน้า Vicenza Fair ซ่ึงสามารถเช่ือมถึงกับสนามบนิ หลัก (เวนิส และเวโรนา) และเสน้ ทางสายหลัก

Palakiss เป็ นมากกวา่ งานแสดงสนิ คา้ เราคือศูนยก์ ลางธุรกิจท่ีเปิดตลอดทัง้ปีทาํ ให้มีความ เป็ นไปไดส้ ูงมากท่ีคุณจะสามารถไดร้ับการสัง่ ซ้ือ และใชป้ ระโยชน์จากการขาย และโปรโมชั่ นอ่ืนๆของเราอีกเชน่ Vicenza Jewelery หรือนิตยสารเก่ียวกับโลกของเคร่ืองประดับและ อัญมณีท่ีมีการแจกจา่ ยทั่วโลก

งาน4ฤดู


PALAKISS สร้างโอกาสมานานกว่า 24 ปี


ทำไมคุณควรเยี่ยมชม Palakiss

ทำไมคุณควรจัดแสดงที่ Palakiss

เหล็ก

เหล็กเข้าสู่โลกของจิวเวลรี่ด้วยการเพิ่มโอกาสในการขายใหม่ให้กับร้านจิวเวลรี่ เครื่องประดับ ร้านค้า ร้านค้าแฟชั่น และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถพบได้จากผู้แสดงสินค้าที่นำเสนอสินค้า เครื่องประดับที่เป็นเหล็ก และทาง Palakiss ,ให้เลือกสรรมากมาย ไม่ว่าจะเป็น : สร้อยคอ สร้อยข้อมือ จี้ พวงกุญแจ ทับกระดาษ และอื่นๆ อีกมากมาย

เงิน

สามารถพบผู้จัดจำหน่ายเครื่องประดับเงินได้ในหมู่ผู้แสดงสินค้า Palakiss ซึ่งจะนำเสนอคอลเลกชันใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายที่สุดของผู้บริโภคในทุกรูปแบบ

ทอง

ทองคำยังคงเป็นโลหะมีค่าที่เป็นเลิศและพบได้ในนิทรรศการของงานแสดงสินค้า Palakiss และทาง Palakiss นำเสนออัญมณีที่หลากหลายสำหรับผู้ชมที่แสวงหาคุณภาพ ความทนทาน

บรรจุภัณฑ์

การแสดงจะเพิ่มมูลค่าให้กับอัญมณีหากการจัดวางสินค้านั้นดึงดูดความสนใจขอผู้เยี่ยมชมได้อย่างดี ลูกค้าสามารถแสดงสินค้าด้วยการจัดวางที่พิเศษทำให้ บรรจุภัณฑ์ และเครื่องประดับดูน่าสนใจและดึงดูดสายตา

หินธรรมชาติและอัญมณี

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Palakiss ผลิตด้วยความสมบูรณ์ด้วยเครื่องประดับที่ทำจากหินสังเคราะห์และหินธรรมชาติให้ ผู้เข้าชมจะพบความสมบูรณ์และสวยงามในผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงในงาน Palakiss

อุปกรณ์

พร้อมทั้งเราได้นำเสนอ เครื่องมือขนาดเล็กสำหรับห้องปฏิบัติการหรือเครื่องประดับต่างๆ และ นาฬิกาอีกด้วย