ลงทะเบียนล่วงหน้า

เยี่ยมชม Palakiss

การขายเกิดขึ้นในพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร ในเขตเมืองวิเซนซา เป้าหมายหลักของ Palakiss คือการให้ผู้เข้าชมมีโอกาสเยี่ยมชมบูธและผลิตภัณฑ์ของผู้ร่วมงาน

เป้าหมายหลักของเราคือการให้โอกาสผูเ้ขา้ชมงานสามารถเย่ียมชมบูธแสดงสนิ คา้ตา่ งๆและ สนิ คา้ทัง้หมดไดภ้ ายในเวลาอันสัน้ เราคืองานท่ีสมบูรณ์แบบในการจัดหาร้านคา้ สร้างการซ้ือขายภายในงาน และรวบรวมสนิ คา้ ไดอ้ ยา่ งแมน่ ยาํ ระหวา่ งงานการจัดแสดงงาน

เราคือศูนยก์ ลางท่ีทาํ ให้ผูผ้ ลิต ผูข้ าย สามารถทาํ กาํ ไรและตอ่ ยอดธุรกิจจากการแสดงงาน เพราะงานมีถึง 4 ครัง้ตอ่ ปีและเราการันตีวา่ คุณสามารถขายสนิ คา้ของคุณไดอ้ ยา่ งแน่นอน!

VISITORS INFORMATION


ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมถัดไป PALAKISS

06-09.09.2024 (วันศุกร์/วันจันทร์)
09:00 - 19:00
10.09.2024 (วันอังคาร)
09:00 - 13:00


งานฤดูร้อนของ Palakiss ทั้ง 5 วันเรานำเสนอในรูปแบบ Cash and Carry หรือ ซื้อและถือกลับได้ด้วยเงินสดของท่าน ที่ท่านสามารถเลือกชม และ ซื้อlสินค้าได้กับผู้ร่วมงานทั้งหมด